ข้อมูลทรูยูเรด (ผู้มอบสิทธิ์)

แนบไฟล์
อัปโหลดสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบสิทธิ์
(file size not over 5MB .jpg, .png, .pdf)
แนบไฟล์
อัปโหลดสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบสิทธิ์
(file size not over 5MB .jpg, .png, .pdf)

ข้อมูลคนในครอบครัว (ผู้รับสิทธิ์)

แนบไฟล์
อัปโหลดสำเนาบัตรประชาชนผู้รับสิทธิ์
(file size not over 5MB .jpg, .png, .pdf)
แนบไฟล์
อัปโหลดสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับสิทธิ์
(file size not over 5MB .jpg, .png, .pdf)